Søk midler til inkludering i idrettslag

Gikk ditt idrettslag glipp av muligheten til å søke midler til inkludering i idrettslag? Da kommer det en NY mulighet til å søke ordningen Inkludering i idrettslag nå. Søknadsfrist er 1.september

Inkludering i idrettslag
Målgruppen er i hovedsak barn og unge med minoritetsbakgrunn med særskilt fokus på jentenes inkludering. Det er også et mål å øke innvandrerforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag. Undersøkelser viser at barn og ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn, spesielt jenter, i mindre grad er medlemmer av idrettslag enn gjennomsnittet i befolkningen for øvrig. Dette understreker behovet for tiltak rettet spesielt mot denne målgruppen. Idretten representerer den desidert største organiserte fritidsaktiviteten, også for barn og ungdom med minoritetsbakgrunn.
 
Hvem kan søke?
Alle idrettslag i Trondheim som er medlem NIF gjennom Idrettsrådet i Trondheim, kan søke midler til sine tiltak for inkludering i idrettslaget..
Søknader skal komme fra hovedlaget. Det vil si at det ikke kan sendes inn søknad for hvert enkelt lag, men at hovedlaget må søke på vegne av sine lag.
For 2019 er det til nå 35 idrettslag i Trondheim som har mottatt midler til inkludering i idrettslag.  
 
Hva kan vi søke på?
Målgruppen for Inkludering i idrettslag er barn (6-12 år) ungdom (13 - 19 år) og unge (19-26 år) Tiltak for barn og ungdom med minoritetsbakgrunn, og spesielt jenter blir prioritert.

1.           Tiltak for jenter med minoritetsbakgrunn
2.           Tiltak for barn og ungdom med minoritetsbakgrunn 
3.           Tiltak for å involvere flere minoritetsforeldre i idrettslag
4.           Tiltak for barn og ungdom fra familier med liten betalingsevne (uavhengig av bakgrunn)

Tillegg for tiltak 4:

- Idrettsrådet i Trondheim dekker kun deler av utgift pr utøver
- Ved egenandel for deltakelse på cup, treningsavgift eller ved kjøp av treningsutstyr, angi alder og hvor mange utøvere dette gjelder for.
- Idrettslaget må beskrive strategi for videre ivaretagelse av deltagerne

 

Les mer om ordningen og søk midler her
Kontaktperson Gina Thrane på 48207750 eller gina.thrane@idrettsforbundet.no

Idrettskontakt

Alle idrettslag som mottar inkluderingsmidler og/eller arbeider med inkludering bør ha egne ressurser som har hovedfokus på dette området. Alle idrettslag i Trondheim som er tilknyttet NIF kan nå søke om tilskudd til idrettskontakt(er) i idrettslagene. Idrettskontaktenes overordnede oppgave er å gjøre det enklere for barn/unge/foresatte å delta i idrettslaget. En person eller flere som vil gjøre det lille ekstra som skal til for at alle føler seg velkomne i klubben. 

Les mer og søk midler til idrettskontakter i idrettslaget ditt her

Hva skal til for å lykkes med inkludering i idrettslag?
Hvordan inviterer vi inn til idrettslaget vårt? Er vi så åpne som vi tror?
Inkludering handler om at idrettslagene tilpasser sine aktiviteter for å gjøre idretten enda mer tilgjengelig for de som står utenfor i dag. Dette er arbeid som krever gode verdier, holdinger og langsiktig fokus fra idrettslaget. 

- Forankring i styret. Skriv om inkludering i idrettslagets handlingsplan og årsplan
- Inkluderingsansvarlig i idrettslaget. Idrettsrådet i Trondheim oppfordrer alle idrettslag å oppnevne inkluderingsansvarlig i idrettslaget.
- Informasjon og dialog. Egne rekrutteringskampanjer for å inkludere flere med minoritetsbakgrunn
- Samarbeid med skole, kommune, innvandrerorganisasjoner, NAV
- Samarbeid med andre idrettslag
- Betalingsløsninger som kan tilpasses. Opplys på hjemmesider og faktura om at det er mulig å dele opp kontigent, søke om redusert betaling eller ettergivelse. 
- Ha ordninger for de som av ulike årsaker ikke har mulighet å betale kontingent/treningsavgift, gjør denne kjent. Ofte sier idrettslag at de har en ordning men at det er litt hysj-hysj av redsel for at det skal bli utnyttet. De ALLER ALLER fleste ønsker å betale for seg. 
- Informer alle tillitsvalgte i klubben om ordninger for dekning av kontigent, bidrag til cuper etc. Ikke la det være opp til hver enklet lagleder eller oppmann å finne penger for et barn på sitt lag. 
- Gjennomføre workshops/kurskvelder med inkludering på agendaen
- Rekruttere minoritetsforeldre; mange har et ønske om å bidra, men vet ikke hva man kan bidra med eller hvordan. Oppsøk og ta direkte kontakt. 
- Utstyrspool: Kan idrettslaget tilby barn å låne utstyr? 
- Arrangere byttedager der man kan selge brukt utstyr billig, eller bytte
- Dugnad. Om man ikke har et stort nettverk rundt seg kan det være vanskelig å selge 500 ruller toalettpapir. Kan man finne en annen løsning? 

Verktøy man kan bruke:
BLI MED er en idrettslagsbrosjyre utarbeidet av NIF på 16 ulike språk som forklarer hva et idrettslag er, hva man kan være med på og hvordan man blir medlem. Det er satt av plass til tilpasning for hvert enkelt idrettslag.

ALLEMED er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. ALLEMED-verktøyet for frivilligheten kan for eksempel brukes på et foreldremøte, et styremøte eller under et seminar som holdes hos idrettslaget.

Dere kan lese gode historier og tiltak i ulike idrettslag her 

 
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift