Inkludering i idrettslag- tildeling 2018

43 klubber har for 2018 mottatt midler til inkludering i idrettslag i Trondheim. Se oversikt over hvem som er tildelt tilskudd. Det er fortsatt mulig å søke.

Hva er egentlig inkludering?

Vi definerer inkludering som at man ønsker å gjøre det lille ekstra for å få de som står utenfor eller er i ferd med å falle utenfor, til å føle seg velkomne og ønsket.

Flere av idrettslagene som mottok midler i 2017 rapporterer at de ikke gjør noe ekstra for å tiltrekke seg målgruppen, men at de får delta på lik linje med andre. Om man står utenfor fordi man ikke kan språket, ikke vet hvordan man går fram for å melde seg inn, ikke vet når det er trening, hvor mye det vil koste og muligheter for eventuelt fritak/reduksjon i kontingent osv. er barrieren høy for å bli med i idrettslagene.

Idrettsrådet vil understreke viktigheten av å gjøre tilbudene synlige, åpne og inkluderende.

Om ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til økt deltakelse av nye grupperinger i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke kulturelle og økonomiske barrierer.  Målgruppen er i hovedsak barn og unge med minoritetsbakgrunn, med særlig vekt på jenter, og mot barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne. Det det er også et mål om å øke minoritetsforeldres deltakelse og engasjement.

Tilskudd gis til tiltak i regi av idrettslag i utsatte bydeler i Oslo, samt i randkommuner utenfor Oslo der en relativt stor andel av befolkingen har innvandrerbakgrunn. Videre kan tilskudd gis til idrettslag i utsatte bydeler i Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Tromsø, Kristiansand, Fredrikstad, Sarpsborg, Haugesund, Bodø, Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord og Sandnes.

Hvem har fått midler i 2018?

Liste over idrettslag med kontaktpersoner som har fått tildelt midler til inkludering i idrettslag i Trondheim for 2018, finner du her.  

Fortsatt mulig å søke

Dersom dere har planlagt eller har tiltak gående i idrettslaget er det fortsatt mulig å søke midler til dette. Mer informasjon finner du under fanen Tilskudd/støtte og Inkludering idrettslag. Det oppfordres til å søke samarbeid mellom flere klubber og eller samarbeidspartnere som skole, introduksjonssenter, barnevern, NAV etc.

Eksempler på tiltak man kan søke støtte til:

- Lavterskelaktiviteter som kan gi en lettere inngang til idrettslaget og de ordinære aktivitetene

- Idrettskole/idrettslek rettet mot målgruppen

- Aktiviteter for å nå minoritetsforeldre

- Aktivitetskvelder for hele familien slik at man kan bli kjent med idrettslaget

- Egne aktiviteter for foresatte ved siden av barnas trening

- Økonomisk støtte til barn fra familier med betalingsproblemer

- Oppsøkende informasjonsvirksomhet

 

Hva skal til for å lykkes?

- Forankring i idrettslaget styre og tydelig kommunikasjon innad i idrettslaget. Gjør tiltakene kjent i egen klubb.

- Egne inkluderingsansvarlig/inkluderingsutvalg

- Informasjon om mulighet til redusert aktivitetsavgift, utgifter til utstyr og konkurranser

- Informasjon om mulighet for ulike betalingsløsninger

- Ha egne klubbkvelder/workshops for med inkludering som tema

- Samarbeid med andre idrettslag

- Idrettslagene som opplever å lykkes med inkluderingsarbeidet sitt forteller at det å ha en direkte kommunikasjon med foresatte er en vikig faktor. Det er ikke alle foresatte som leser e-post jevnlig eller som kan lese i det hele tatt. Det er også lurt å henvende seg direkte, og ikke gjennom et felles utsendt brev. Flere sier at de har forsøkt å ta kontakt med foresatte gjentatte ganger, men om man ikke får respons, kan det bety at man ikke har nådd fram? Kanskje kan man bedre nå fram om man går gjennom skolen? 

- Gjør de små individuelle tilretteleggingstiltakene som må til i hvert tilfelle slik at deltakelsen i aktiviteten opprettholdes og ingen ekskluderes. 

- Personlig engasjement

- Verdibasert framfor resultartorientert

- Skape sosiale møteplasser, dette gir trygghet for barna og deres foresatte

- Gi ungdom ansvar

- Dugnad, ha forståelse for at ikke alle sammen har mulighet til å bidra, eventuelt kan bidra på annen måte

 

Gå til Søknad
 

Har du spørsmål om inkludering i idrettslag, ta kontakt!

Gina Thrane, gina.thrane@idrettsforbundet.no/ 48207750

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift