Idrettsrådet i Trondheim

Idrettskontakt

Idrettskontakt
Alle idrettslag i Trondheim som er tilknyttet NIF kan nå søke om tilskudd til idrettskontakt(er) i idrettslagene.

Formålet med tilskuddet er å gi idrettslagene mulighet for å tilrettelegge slik at deres aktiviteter kan være åpne for alle og gi like muligheter for deltagelse i idrettsaktivitet. Idrettskontaktens overordnede oppgave er å gjøre det enklere for barn/unge/foresatte å delta i idrettslaget. 

Hvorfor idrettskontakt:
Alle idrettsaktiviteter er tuftet på frivillighet. Men det kan kreve ekstra ressurser og tid å jobbe med inkludering i idrettslaget. Noen trenger litt ekstra tilrettelegging og omsorg. Eksempler på slik spesiell tilrettelegging kan være nødvendig en-til-en oppfølging mot barn/familier som har kulturelle, sosiale, språklige og/eller andre utfordringer som gjør det vanskelig å finne en plass på laget. En idrettskontakt kan lønnes for å kompensere for gapet mellom ordinær frivillighet og særskilt tilrettelegging.
I noen idrettslag vil det kanskje være behov for å ha flere idrettskontakter .

Premisser for tilskudd til idrettskontakt:
Tilskuddet skal gå til lønn/godtgjørelse til idrettskontakt
Idrettskontakten skal knyttes til idrettslagets aktivitet, og ikke til person(er) som deltar i aktiviteten
Tilskuddet skal dekke idrettskontakt til regelmessig aktivitet
Idrettslaget skal skrive rapport som sendes Idrettsrådet i Trondheim ved årslutt
Kontrakt skrives mellom idrettslag og idrettskontakt. 

Idrettslagene må selv rekruttere idrettskontaktene de har behov for. Det er ønskelig at man rekrutterer idrettskontaktene i miljøer med tilknytning til idrettsmiljøet. Dette kan eksempelvis være allerede tilgjengelige ressurser, ungdom i egne rekker eller ressurser fra idrettslinjer/- skoler.

Det er ikke forventet at miljøkontakten skal være aktiv deltager på trening og kamp, men være synlig i miljøet og opprette kontakt med de familiene som har behov for ekstra oppfølging.

Kontrakt mellom IL og idrettskontakt skal inneholde følgende punkter

1. Idrettskontakten skal etablere kontakt med foresatte
2. Gi informasjon om idrettslaget og de forventninger som stilles.
3. Er informasjonsflyten fra laget til familien lettfattelig? Får de den informasjonen de trenger? Er det noe man ikke forstår? Eventuelt finne nye måter å kommunisere enklere på.
4. Formidle informasjon om treningsavgift og medlemskap. Informere om alternative betalingsformer (redusert betaling, oppdeling av avgifter etc)
5. Kartlegge om barnet har behov for skyss og finne løsning på dette i samråd med andre foreldre i laget
6. Kartlegge behov for utstyr. Ta kontakt med hjemmet for å å få foresatte til å skaffe nødvendig utstyr. Dersom det ikke lykkes,- ta kontakt med inkluderingsansvarlig i idrettsrådet
7. Gi god og tidlig informasjon i forbindelse med turneringer. Hva kreves av utstyr eller betaling? Hvem har ansvaret for barnet dersom det er overnattingstur? Sover gutter og jenter sammen?
8. Delta på Idrettsrådet i Trondheims inkluderingsseminar
9. Gjennomføre e-læringskurs, Barneidrettens verdigrunnlag
10. Motta og behandle henvendelser fra Idrettsrådet i Trondheim gjennom inkluderingsansvarlig eller aktivitetsguide (gjelder nye barn som ønsker å delta på idrett) 

Tilskuddet er på 10 000 kr pr. år, pr idrettskontakt. Midler til idrettskontakt er øremerkede midler fra Idrettsrådet i Trondheim, som kun kan benyttes til dette formålet. Idrettslaget har ikke anledning til å omdisponere midler og midlene skal gå uavkortet til idrettskontakten.
 
Søknad skal sendes inn fra idrettslagets styre. 
Tilskuddet utbetales til hovedlagets konto.
 
 
Søknadsfrist: 01.09.2019 (behandles fortløpende)
Kontaktperson: Gina Thrane, Idrettsrådet i Trondheim. Tlf: 48207750 epost: gina.thrane@idrettsforbundet.no 
 

Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift