Idrettsrådet i Trondheim

Ishaller og Leangen kunstisbane

Ishaller og Leangen kunstisbane

Fordeling av rammetid i ishaller og Lenagen kunstisbane
Sist oppdatert til sesongen 2019-2020

 

Hvem kan søke?:

 • Rammetid i ishaller og utendørs kunstisanlegg i Trondheim fordeles kun til klubber som er medlem av Norges Idrettsforbund Idrettsrådet i Trondheim og som har hovedsesong/primæraktiviteten i disse anleggene.
 • Merk: Særkretsene søker på vegne av sine klubber/ sin aktivitet i Trondheim. Særkretsene innhenter behov fra klubbene. Klubber uten særkrets kan søke direkte til idrettsrådet(rammetid) / Trondheim bydrift(arrangementer)

Prioriterte aktiviteter:

 • Aktiviteter som har hovedsesong/primæraktiviteten i kunstisanlegg
 • Barn og unge under 20 år og idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse (paraidrett) skal gis prioritet i tildeling av gunstig tid til trening og konkurranser i anleggene.

Søknadsfrist:

 • 15. april for gjeldende for kommende sesong høst/vinter (ca 1.aug - 1.mai)

Info om prosedyrer for fordeling:

 • Kommunen beslutter i dialog med idrettsrådet tilgjengelig rammetid i anleggene.
 • Idrettsrådet utlyser og sender ut info til aktuelle særkretser med kopi til klubber ca 15.mars
 • Fordelingen baserer seg på registrert aktivitet i den enkelte særkrets via den årlige idrettsregistreringen. (siste tilgjengelige godkjente tall fra NIF)
 • På bakgrunn av innmeldte behov og tilgjengelig ramme utarbeider idrettsrådet forslag til kriterier for fordeling, samt forslag til fordeling av rammetid til kretser
 • Kriterier for fordeling, rammetid og arrangementliste behandles og besluttes ved behov i et eget fordelingsmøte rundt 15.mai. (møte1). Dette kan også skje ved dialog med kretsene uten eget møte. Kriterier / prosedyrer fordeling besluttet brukt 2018-2019
 • På bakgrunn av vedtatt rammetid i møte 1 /dialog med klretsene utarbeider særkretsene i samarbeid forslag til detaljfordeling. Kommunen utarbeider forslag arrangementsliste i alle anleggene etter innspill fra særkretsene.
 • Detaljfordeling av rammetiden i ishalle og Leangen kunstisbane og arrangementliste i anleggene besluttes i eget fordelingsmøte rundt 10.juni (møte 2)
  (Arrangementsliste for Leangen kunstisbane besluttes så snart terminlister er klare)
 • Fordelingsmøtene består av idrettsrådet, Trondheim kommune / enhet idrett og friluftsliv, Trondheim bydrift og aktuelle særkretser. Idrettsrådet leder fordelingsmøtene.
 • Særkretsene detaljfordeler deretter sin rammetid ut til sine klubber.
 • Dersom særkretser ikke klarer å benytte all fast tildelt rammetid, skal ledig tid umiddelbart returneres til idrettsrådet for omfordeling. (gjelder ikke enkelttimer som løpende skal omfordeles direkte internt kretsen/mellom kretsene)

Vedtatt fordeling 

 • Merk: Det vil hele tiden, også etter "vedtatt fordeling" av anlegg, være behov for justering av arrangementliste og kanskje rammetider. Det vil imidlertid ikke bli foretatt endringer uten at dette er drøftet/avklart med de kretsene som blir berørt. Rammetidsfordeling på hjemmesiden oppdateres løpende ved evt endringer, mens arrangementslistene på hjemmesiden kun viser resultatet av fordelingsmøtene, men vil IKKE bli oppdatert ut over sesongen. Se løpende oppdatert oversikt  både rammetid og arrangementer i kommunens bookingsystem i HANO .
 • Sør-Trøndelag Ishockeykrets og Sør-Trøndelag skøytekrets oppdaterer også rammefordeling og arrangementlister løpende i sine oversikter på hjemmesidene.

Ledig tid i ishaller

Ta kontakt med Sør-Trøndelag ishockeykrets v/ Line Kuvås. 
Kontaktinfo:stihk@online.no, mobil 97108525.

Trondheim kommune har egen side med informasjon om blant annet kommunale idrettsanlegg og generelle prosedyrer for søknad og bruk. Der det er mangelfull informasjon på kommunens side gjelder prosedyrene dere finner her på idrettsrådets hjemmeside.

Anbefalte treningstider barn og unge

Idrettsrådets årsmøte 14.mars 2016 vedtok følgende anbefalte treningstider for barn(6-12 år) og ungdom(13-19 år)

Barn (6-12 år)                  man-fre               kl 16:00-20:00 
Ungdom (13-19 år)          man-fre               kl 16:00-21:00
Barn                                 helg                    før 17:00
Ungdom                           helg                    før 19:00

Det vil i noen tilfeller være nødvendig å fravike anbefalingene, men anbefalte treningstider skal som hovedregel etterleves
Alle idrettslag bes om å innarbeide anbefalingene i klubbenes retningslinjer.
Se hele saken og vedtaket her: Anbefalte treningstider barn og unge


Her finner du annen nyttig informasjon om isbaner, istider og annen tilrettelegging for skøyteaktiviteter i Trondheim og omegn:
Sør-Trøndelag skøytekrets 

Skøyteis i Trondheim
Kart over skøytebaner Trondheim - info status preparering 
(interaktivt kart som viser sist den enkelte bane er brøytet og vannet)
 

Fordeling sesongen 2019/2020
Sakliste fordelingsmøte 12.juni 
Referat fordelingsmøte kunstis 12.juni
Deltakerliste fordelingsmøte kunstis 12.juni

Kriterier fordeling sesongen 2019-2020
Tildelt ramme fra TK, aktivitetstall pr 31122018 og beregnet rammetid kretser ishaller
Besluttet sommeris 2019
Vedtak detaljfordeling ishaller 2019-2020
Utkast fordeling ishaller dagtid (utenfor ramme) (pr 120619 - bearbeides videre av TK og særkretser)
Vedtak rammefordeling Leangen kunstisbane 2019-2020  
Vedtak arrangementsliste ishaller 2019-2020, pr 120619. (Merk: Senere endringer i lista blir ikke oppdatert her. TK/STIHK ivaretar videre oppdatering.) 
Banekart Leangen kunstisbane


Tidligere års fordelinger:
Fordeling sesongen 2018/2019

Sakliste fordelingsmøte 11.juni
Referat fordelingsmøte 11.juni
Deltakerliste fordelingsmøte 11.juni
Tildelt ramme fra TK, fordelt rammetid kretser ishaller og aktivitetstall benyttet 2018-19,  pr 070618
Kriterier og prosedyrer fordeling vedtatt for sesongen 2018-.2019
Vedtatt sommeris 2018
Vedtatt detaljfordeling ishaller 2018-19
Vedtatt detaljfordeling Leangen kunstisbane 2018-19
Innmeldt behov og begrunnelse forslag detaljfordeling Leangen kunstisbane 2018-19
Banekart Leangen kunstisbane
Arrangementsliste ishaller 2018-19, pr 200618. (NB! Lista på denne siden vil ikke bli oppdatert ved evt senere endringer. Se HANO/ STIHK for løpende oppdatert liste)

Sesongen 2017/2018
Fordelingsmøte 2 - 12.okt 2017
Referat fordelingsmøte 2 - 191017. Leangen kunstis stor flate
Deltakerliste 191017 

Vedtak rammetid uteanlegg 2017-18, etter indre bane er islagt (pr 200118) (Justert i brukermøte 110118)
Arrangementliste utebane 2017-18 (151117)
Banekart Leangen kunstisbane

Fordelingsmøte 1 - 12.juni 2017
Referat fordelingsmøte 1 - 120617, korrigert 270617
Deltakerliste 120617
Tildelt rammetid kunstis total 2017-18
Vedtatt sommeisfordeling 2017
Vedtak detaljfordeling kunstis i ishaller 2017-18
(260617)
Vedtak rammetid uteanlegg 2017-18, fram til stor isflate er islagt
Vedtatt arrangementliste ishaller 2017-18
 

Sesongen 2016/2017

Referat fordelingsmøte 1 - 15.april
Deltakerliste møte 1
Vedtatte kriterier og prinsipper fordeling kunstis 2016/2017
Aktivitetstall lagt til grunn for fordeling 2016/2017
Referat fordelingsmøte 2 - 14.juni
Deltakerliste møte 2
Tilgjengelig ramme og åpningstider i anleggene 2016/2017
Vedtatt rammetid kretser ishaller 2016/2017
Vedtak detaljfordeling ishaller kretser 2016/2017
Vedtak detalfordeling hurtigløpsbane fram til stor isflate er klar (ca 1.jan 2017)
Vedtatt arrangementsliste 2016/2017, pr 14.juni

 

Fordeling kunstis 2015/2016
Referat fordelingsmøte 1 - kunstis 2015/16
Vedtatte kriterier og prinsipper fordeling kunstis 2015/16
Tilgjengelig ramme ishaller 2015/16
Vedtak rammetid kretser kunstis 2015/16
Referat fordelingsmøte 2 - kunstis 2015/16
Vedtak detaljfordeling kunstis kretser 2015/16
Vedtak arrangementer / sperret tid ishaller 2015/16

Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift