Idrettsrådet i Trondheim

Baner (utendørsanlegg)

Baner (utendørsanlegg)

Fordeling av rammetid på baner (utendørsanlegg)

Hvem kan søke?:

 • Rammetid på baner(utendørsanlegg) i Trondheim fordeles kun til klubber som er medlem av Norges Idrettsforbund Idrettsrådet i Trondheim og som har hovedsesong/primæraktiviteten i disse anleggene.
 • Merk: Særkretsene søker på vegne av sine klubber/ sin aktivitet i Trondheim. Særkretsene innhenter behov fra klubbene. Klubber uten særkrets kan søke direkte til idrettsrådet(rammetid) / Trondheim bydrift(arrangementer)

Prioriterte aktiviteter:

 • Aktiviteter som har hovedsesong/primæraktiviteten på baner. 
 • Barn og unge under 20 år og idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse (paraidrett) skal gis prioritet i tildeling av gunstig tid til trening og konkurranser i anleggene.

Søknadsfrist:

 • 1. januar for gjeldende for sommersesongen (fra påske - 31.okt)
 • 15. september for vintersesong (1.november - påske)

Info om prosedyrer for fordeling:

 • Kommunen beslutter tilgjengelig rammetid i anleggene.
 • Idrettsrådet utlyser og sender ut info til aktuelle særkretser med kopi til klubber ca 15.des(sommersesong) og ca 15.aug(vintersesong)
 • Fordelingen baserer seg på registrert aktivitet i den enkelte særkrets via den årlige idrettsregistreringen. (siste tilgjengelige godkjente tall fra NIF)
 • På bakgrunn av innmeldte behov og tilgjengelig ramme utarbeider idrettsrådet forslag til kriterier for fordeling, samt forslag til fordeling av rammetid til kretser og arrangementer.
 • Kriterier for fordeling, rammetid og arrangementliste behandles og besluttes i et eget fordelingsmøte rundt 15.jan(sommer) og 15.okt(vinter).
 • Fordelingsmøtet består av Idrettsrådet, Trondheim kommune / enhet idrett og friluftsliv, Trondheim bydrift og aktuelle særkretser. Aktiviteter uten særkrets kan stille med representant(er) på vegne av klubbene i byen.  Idrettsrådet leder fordelingsmøtet.
 • Særkretsene detaljfordeler deretter sin rammetid ut til sine klubber.
 • Dersom særkretser ikke klarer å benytte all fast tildelt rammetid, skal ledig tid umiddelbart returneres til idrettsrådet for omfordeling. (gjelder ikke enkelttimer som skal omfordeles i kretsen løpende)

Vedtatt fordeling 

 • Merk: Det vil hele tiden, også etter "vedtatt fordeling" av anlegg, være behov for justering av arrangementliste og kanskje rammetider. Det vil imidlertid ikke bli foretatt endringer uten at dette er drøftet/avklart med de kretsene som blir berørt. De listene som er lagt på våre sider viser resultatet av fordelingsmøtene, men vil IKKE bli oppdatert ut over sesongen. 
 • Kommunen oppdaterer rammefordeling og arrangementlister løpende i sitt bookingsystem (HANO) på sine hjemmesider.

Ledig tid på fotballbaner
Kontakt Norges fotballforbund Trøndelag 
trondelag.fotball@fotball.no og mer info på NFF Trøndelag

Trondheim kommune har egen side med informasjon om blant annet kommunale idrettsanlegg og generelle prosedyrer for søknad og bruk. Der det er mangelfull informasjon på kommunens side gjelder prosedyrene dere finner her på idrettsrådets hjemmeside.

Anbefalte treningstider barn og unge
Idrettsrådets årsmøte 14.mars 2016 vedtok følgende anbefalte treningstider for barn(6-12 år) og ungdom(13-19 år)

Barn (6-12 år)                  man-fre               kl 16:00-20:00 
Ungdom (13-19 år)          man-fre               kl 16:00-21:00
Barn                                 helg                    før 17:00
Ungdom                           helg                    før 19:00

Det vil i noen tilfeller være nødvendig å fravike anbefalingene, men anbefalte treningstider skal som hovedregel etterleves
Alle idrettslag bes om å innarbeide anbefalingene i klubbenes retningslinjer.
Se hele saken og vedtaket her: Anbefalte treningstider barn og unge

 

Banefordeling sommer 2019 (1.april - 31-okt)
Innkalling og sakliste BF-møte 14.jan 
Referat BF-møte sommer 2019 140119
Deltakerliste på BF-møte 140119

Vedtak fordeling bane sommer 2019 - del 1  
Vedtak fordeling bane sommer 2019 - del 2 
Vedtatt arrangementsliste bane sommer 2019, pr 160109 (Merk: Denne lista oppdateres ikke her etter 160119. Alle endringer skjer i HANO etter den tid.)
Gjeldende driftsavtaler idrettsanlegg pr jan 2019
Aktivitetstall kretser Trondheim pr 31.12.2017 - endring fra 2016

 

Banefordeling vinter 2018-2019 (1.nov - 31.mars 2019) Gjeldende
Innkalling og foreløpig sakliste fordelingsmøte 1.okt
Referat banefordeling vinter 2018-2019 (1.nov 18 - 31.mars 2019)
Deltakerliste fordelingsmøte 1.okt

Vedtak rammefordeling KG-baner vinter 2018/19
Vedtak arrangementsliste KG-baner 2018/19 


Banefordeling sommer 2018 (Påske > 1.nov)
Innkalling og sakliste BF-møte 17.jan 
Referat BF-møte 17.jan
Deltakerliste BF-møte 17.jan
Vedtatt fordeling bane sommer 2018 - del 1
Vedtatt fordeling bane sommer 2018 - del 2
Vedtatt arrangementsliste bane sommer 2018 (Oppdatert pr 4.april - endelig)

Gjeldende driftsavtaler idrettsanlegg pr jan 2018
Aktivitetstall kretser Trondheim pr 31.12.2016

Banefordeling vinter 2017-2018 (1.nov > påske 2018)
Referat BF-møte vinter 2017-18, 2.okt.17
Deltakerliste BF-møte vinter 2017/18
Vedtatt rammefordeling KG-baner vinter 2017/18
Vedtatt arrangementsliste KG-baner 2017/18

Banefordeling sommer 2017 (Påske > 30.okt)

Referat BF-møte sommer 2017, 18.jan
Deltakerliste BF-møte 18.jan
Vedtatt fordeling bane sommer 2017 - del 1.
Vedtatt fordeling bane sommer 2017 - del 2.
Vedtatt arrangementsliste bane, 31.jan (Noe gjenstår forsatt (markert i rødt), arrangør har ansvar for å følge opp mot kommunen for å avklare dette)

Oversikt kommunale driftsavtaler baner pr jan 2017
Aktivitetstall kretser bane pr 31.12.2015. Endring fra 2014
Aktivitetstall kretser pr 31.12.2015
Innkalling og sakliste banefordeling sommer 2017 - onsdag 18.jan


Banefordeling vinter 2016/17 (1.nov 16 > påske 2017)
Referat banefordelingsmøte vinter 2016/17
Deltakerliste banefordeling vinter 2016/17
Vedtatt fordeling rammetid KG-baner vinter 2016/17
Vedtatt arrangementliste baner vinter 2016/17

Tidligere års fordelinger

Banefordeling sommer 2016
Referat banefordelingsmøte sommer 2016. 14.jan
Deltakerliste 14.01.16 med kontaktinfo
Vedtatt fordeling bane sommer 2016. Del 1
Vedtatt fordeling bane sommer 2016. Del 2
Vedtatt arrangementliste bane pr 14.jan 2016
Lade kunstgress stor bane - baneplan

Banefordeling vinter 2015/16
Referat banefordelingsmøte stor KG-bane Lade høst  og vinter 2015/16
Deltakerliste BF-møte stor KG-bane Lade
Vedtak rammetid stor KG-bane Lade høst og vinter 2015/16
Vedtak korrigert arrangementliste baner høst 2015
Vedtak fordeling vintertrening Eberg kunstgress 1.nov 2015 - 1.april 2016

Banefordeling sommer 2015
Referat banefordelingsmøte 2015
Deltakerliste BF-møte 2015
Vedtak rammetid baner 2015 - del 1
Vedtak rammetid baner 2015 - del 2
Vedtak arrangementliste bane 2015

Idrettsrådet i Trondheim

Ingvald Ystgaards veg 3a

7047 Trondheim

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift